ข้อกำหนดการส่งปัญหาและเรื่องร้องทุกข์

 • 1
  ผู้ส่งปัญหาหรือเรื่องร้องทุกข์ในการปฎิบัติวิชาชีพจะต้องเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
  โดยต้องแจ้ง ชื่อ - สกุล และเลขสมาชิกสภาสถาปนิก
 • 2
  ให้ใช้ถ้อยคำสุภาพไม่กล่าวหาผู้อื่นอันอาจก่อปัญหาของการหมิ่นประมาทตามมาได้
 • 3
  สภาสถาปนิกโดยคณะอนุกรรมการจะรับเรื่องทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาโดยจะไม่ตอบในลักษณะส่วนบุคคล แต่จะรวบรวมปัญหาต่างๆ ทุก 3 เดือน โดยสรุปข้อมูลที่รับทราบจากสมาชิก ส่วนข้อมูลเดิม ถ้าหากมีการแก้ปัญหาได้จะแจ้งให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน ในส่วนที่สภาสถาปนิกยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะแจ้งให้ทราบว่าติดปัญหาใด หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยหน่วยงานใด เพื่อให้สมาชิกทราบเป็นระยะ
 • 4
  บางปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ทางสภาสถาปนิกก็จะติดตามเพื่อหาคำตอบให้เช่นเดียวกันแต่ระยะเวลาอาจจะเกินกำหนด 3 เดือน (ตามที่กำหนดในข้อ 3.)
 • 5
  สภาสถาปนิกโดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายยินดีรับข้อแนะนำในการปฏิบัติวิชาชีพของสมาชิกในทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ ภาคการศึกษา และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพให้สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ok