สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

เกี่ยวกับ พวต.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์และการค้าเสรี และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการประกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยอยู่เสนอ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธาณชนในการให้บริการวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งมีการบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการเพิ่มพูนความสามารถและเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) (Continuing Professional Development: CPD)

สภาสถาปนิก ถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่ต้องพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ ให้กับสมาชิกสภาสถาปนิก เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ความหมายของ พวต

การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หรือ Continuing Professional Development (CPD) คือ กลไก หรือกิจกรรมอย่างมีแบบแผน ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ให้กับสมาชิก สภาสถาปนิก ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของ พวต.

  1. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้กับสมาชิกสภาสถาปนิก อันหลักเป็นหลักประกันและส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการให้บริการวิชาชีพ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา การวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
  3. เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน
  4. เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญสถาปนิก หรือวุฒิสถาปนิก

การดำเนินการของสภาสถาปนิก เพื่อให้เกิด พวต.

สภาสถาปนิกดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง(พวต.) ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้

  1. กำหนดเกณฑ์กิจกรรม พวต.
  2. เกณฑ์ขององค์กรที่เป็นผู้จัดกิจกรรม พวต.
  3. รับรองสถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ที่จะให้เป็นผู้จัดกิจกกรมพวต.
  4. รับรองกิจกรรมพวต. ต่าง ๆ ที่ผู้จัดกิจกรรมพวต. เสนอมาเพื่อพิจารณาประเภทของกิจกรรมและจำนวนหน่วย พวต.