สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

สถิติของผู้ใช้ E-Learning

ลำดับ ชื่อบทความ จำนวนการเข้าชม จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ จำนวนผู้ได้หน่วย จำนวนผู้ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน
1 “Green O’Clock” การออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม 598 20 18 2
2 การสร้างภาวะอยู่สบาย สำหรับอาคารพักอาศัยและสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวง 285 14 12 2
3 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม บ้านกลางเมือง The Edition สาทร-สุขสวัสดิ์ 278 13 13 0
4 After the First decade 170 14 12 0
5 CHOUI FONG TEA CAFÉ 2 265 12 11 1
รวม 1,596 73 66 5

(สถิติของผู้ใช้ E-Learning วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)

จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ 5 บทความ 25 คน