สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

แบบฟอร์มดาวน์โหลด


  1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สภส. 1 และสภส. 1/1

  2. แบบฟอร์มการต่อใบอนุญาตฯ / ต่ออายุสมาชิก สภส. 4, สภส. 6, สภส. 7 และสภส. 8

  3. แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ สภส. 5

  4. แบบฟอร์มการรับรองคุณวุฒิ/ปริญญา สภส. 9 และสภส. 10

  5. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น สภส. 17

  6. ภาคีสถาปนิกพิเศษ สภส. 18

  7. แบบฟอร์มคำร้องเรื่องราวต่างๆ สภส. 11

  8. แบบฟอร์มสมัครงานสภาสถาปนิก