สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

แบบฟอร์มดาวน์โหลด


  1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

  2. แบบฟอร์มการต่อใบอนุญาตฯ / ต่ออายุสมาชิก

  3. แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ

  4. แบบฟอร์มการรับรองคุณวุฒิ/ปริญญา

  5. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

  6. ภาคีพิเศษ

  7. แบบฟอร์มคำร้อง กรณีร้องเรียนหรือส่งเรื่องเพื่อสภาสถาปนิกพิจารณา