สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

การสมัครสอบ

ขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิก สำหรับสถาปนิกใหม่


(ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2552)
 
ขั้นตอนการยื่นสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก
ยื่นใบสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก แบบ สภส.1 โดยจัดเรียงเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 6 (หน้าที่ 2) ในแบบ สภส.1 ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เป็นสำเนาทุกหน้า
**ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา**
ผู้สมัครบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากการบันทึก และลงชื่อผู้สมัคร
ชำระค่าจดทะเบียนสมาชิก 500.- บาท และค่าบำรุงราย 2 ปี 500 (รวม 1,000.-บาท) หรือค่าบำรุงราย 5 ปี 1,000.-บาท (รวม 1,500.- บาท) และรับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
ผู้สมัครจะได้รับบัตรสมาชิกฯเมื่อลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู้ สำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดที่ลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู้ทางไปรษณีย์ จะได้รับบัตรสมาชิกพร้อมบัตรสอบที่สภาสถาปนิกจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (กรณีไม่ได้บัตรสมาชิกให้ผู้สมัครเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อลงทะเบียนสอบความรู้และใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบความรู้)
เริ่มต้น
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่สภาสถาปนิกให้การรับรองปริญญาแล้ว
สมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
สภาสถาปนิก ประกาศเพื่อให้โอกาสบุคคลอื่น ยื่นคำคัดค้าน
อนุมัติให้เป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้าทดสอบความรู้ฯ
ลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้าทดสอบความรู้ฯ
จัดทดสอบความรู้ (ข้อเขียน)
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์และอบรม
สอบสัมภาษณ์
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
ได้รับใบอนุญาตฯ

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2131 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th