สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรอง

ประกาศสภาสถาปนิก

เรื่องการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 

หลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกรับรอง

ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก และขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาชาสถาปัตยกรรมหลัก สาชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาชาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในระดับภาคีสถาปนิก พ.ศ.2553


สถาบัน :

สาขา :   


สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-318-2112 โทรสาร: 02-318-2131-2, E-mail: office@act.or.th

Architect Council of Thailand
12 RAMA 9 Rd. Soi 36 Huamark Bangkapi, Bangkok Thailand 10240
Tel:+66 2 318 2112 Fax: +66 2 318 2131-2 E-mail: office@act.or.th