สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจทุกคำถาม ค้นหาคำตอบ

รวบรวมคำถามที่ถามบ่อย

  1. คำถามทั่วไป

      • 1
      • การต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกและการต่ออายุใบอนุญาต มีวิธีการอย่างไรบ้าง

      • สามารถต่ออายุโดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ติดต่อด้วยตัวเองที่สภาสถาปนิกซึ่งจะได้รับความสะดวก และสามารถรอรับบัตรได้ทันที หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทนได้ ซึ่งสภาสถาปนิกจะส่งบัตรกลับตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสภาสถาปนิกเท่านั้น (สามารถดูรายละเอียดคําแนะนําได้ทางเว็ปไซต์สภาสถาปนิก <แบบฟอร์มเอกสาร สภส.6>)