สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

หนังสือรับรอง มาตรา 39 ทวิ

คำแนะนำในการใช้แบบฟอร์ม PDF สำหรับคำขอใบรับรองตามมาตรา 39 ทวิ

การใช้แบบฟอร์ม PDF นี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการยื่นแบบคำขอตามปกติ แต่เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของข้อความของผู้ยื่นคำขอ และลดความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ข้อความของเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม PDF ได้ "สภส.15 (Download)"

กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ save as โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้มีเลขสมาชิกสภาสถาปนิกและ underscore (_) เพิ่มที่หน้าชื่อไฟล์เดิม เช่น ไฟล์แบบฟอร์ม PDF เดิมชื่อ "แบบ สภส.15e.pdf" สำหรับผู้ยื่นคำขอ ซึ่งมีเลขสมาชิกสภาสถาปนิก 012345 ให้ save as เป็น "012345_แบบ สภส.15e.pdf" เป็นต้น แล้วส่งไฟล์ทางอีเมล์ไปที่ 39tawi.act@gmail.com

กรณีใช้ Adobe Acrobat Reader DC และไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ อาจเป็นเพราะโปรแกรมต้องการ Extended Asian Language font pack for Adobe Acrobat Reader DC ผู้ใช้จะต้อง install โดยให้ดาวน์โหลด FontPack1902120058_XtdAlf_Lang_DC.msi จาก https://supportdownloads.adobe.com และ install

การใส่วันที่ เป็นฟอร์แมท d/m/yy โดย yy เป็น ค.ศ.

กรณีโครงการมีอาคารมากกว่า 3 รายการ ให้ใส่เพิ่มในแบบฟอร์ม PDF ที่เป็นใบแนบ "สภส.15 ใบแนบ (Download)"

การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามมาตรา 39 ทวิ

 1. ยื่นด้วยตัวเอง
  1. พิมพ์แบบฟอร์ม แบบ สภส.15e.pdf
  2. แสดงบัตรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ชำระค่าธรรมเนียม
 2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
  1. พิมพ์แบบฟอร์ม แบบ สภส.15e.pdf
  2. สำเนาบัตรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง 2 ฉบับ (แนบแบบฟอร์ม 1 ฉบับและหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ)
  4. หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นและรับเอกสาร "ใบมอบอำนาจ (Download)"
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง
  5. ชำระค่าธรรมเนียม
 3. ส่งไปรษณีย์
  1. พิมพ์แบบฟอร์ม แบบ สภส.15e.pdf
  2. สำเนาบัตรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
  4. เอกสารการชำระเงิน "ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนรามคำแหง 19 ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก เลขที่บัญชี 262-1-40825-4 ประเภท ออมทรัพย์ "
เอกสารทั้งหมดอยู่ใน Format ของ Acrobat (PDF) กดเพื่อเรียกดู ดาวน์โหลด