สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

ผู้จัดกิจกรรม พวต.

ขณะนี้มีหน่วยงานเเจ้งความจำนงค์ขอเป็นผุ้จัดกิจกรรม พวต.จำนวน 38 หน่วยงาน

 1. ผู้จัดกิจกรรม พวต.

   • ผู้จัดกิจกรรม พวต. คือ องค์กร สถาบัน หน่วยงาน คณะบุคคล นิติบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาปนิกให้เป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. ซึ่งได้แก่

    1. สภาสถาปนิก
    2. องค์กรหรือสมาคมวิชาชีพที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกให้ความเห็นชอบ
    3. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร และคณะกรรมการสภาสถาปนิกให้ความเห็นชอบ
    4. หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกให้ความเห็นชอบ
    5. สถาบัน องค์กร คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกให้ความเห็นชอบซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     ก) มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคล
     ข) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
     ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกยกเลิกการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. จากสภาสถาปนิก

    สภาสถาปนิกมีบทบาทในการส่งเสริมให้มีผู้จัดกิจกรรม พวต. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องให้แก่สมาชิกอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิกจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดกิจกรรมประเภทองค์กร สถาบัน หน่วยงาน คณะบุคคล นิติบุคคล ที่เสนอตัวเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. เป็นรายๆไป

 2. หน้าที่ของผู้จัดกิจกรรม พวต.

   • หน้าที่ของผู้จัดกิจกรรม พวต. ที่มีต่อสภาสถาปนิก

    เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. แล้วผู้จัดกิจกรรม พวต. มีหน้าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศสภาสถาปนิกที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

    1. เสนอแผนกิจกรรมสำหรับกิจกรรมประเภท ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พิจารณาให้การรับรองกิจกรรม และกำหนดหน่วย พวต.
    2. จัดระบบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อรองรับระบบ พวต. เช่น การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม พวต. ของสมาชิกสภาสถาปนิก การจัดเตรียมใบลงลายมือชื่อแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองหน่วย พวต. ให้แก่สมาชิกสภาสถาปนิกที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม การเก็บหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น
    3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับหน่วย พวต. เท่าใดในแต่ละกิจกรรม
    4. จัดกิจกรรมให้ได้มาตรฐานที่ดีและรักษามาตรฐานของการจัดกิจกรรม
     ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอาจส่งตัวแทนไม่เกิน 2 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรม พวต. โดยผู้จัดกิจกรรม พวต. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวแทนดังกล่าว
    5. ออกเอกสารรับรองหน่วย พวต. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
    6. ทำรายงานการออกเอกสารรับรองหน่วย พวต. ส่งให้แก่คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
    7. แจ้งให้สภาสถาปนิกทราบโดยไม่ชักช้าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับสภาสถาปนิก

    หากพบว่าผู้จัดกิจกรรม พวต. รายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560 สภาสถาปนิกจะมีหนังสือตักเตือนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. ตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกเห็นสมควร

 3. ผู้จัดกิจกรรม พวต.

   • ลำดับ ชื่อผู้จัดกิจกรรม
    1 สภาสถาปนิก
    2 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
    3 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
    4 สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
    5 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
    6 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    13 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
    วิทยาเขตอุเทนอวาย
    17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
    18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    20 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    21 มูลนิธิอาคารเขียวไทย
    22 บริษัท โปรดิจิ วัน จำกัด
    23 บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
    24 บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
    25 บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
    26 บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    27 บริษัท คอมกราฟ จำกัด
    28 สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    29 บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด
    30 บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
    31 บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด
    32 หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
    กับผู้สูงอายุและคนพิการ
    33 บริษัท เทรนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนีย จำกัด
    34 บริษัท พึ่งประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
    35 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    36 บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
    37 บริษัท ไทย โอบายาชิ ดีไซน์ จำกัด
    38 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด
 4. คู่มือผู้จัดกิจกรรม พวต.

   • คู่มือผู้จัดกิจกรรม พวต. คลิก