1. ประกาศสภาสถาปนิก

  2. ประกาศการสอบและใบอนุญาต

  3. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

  4. ประกาศอื่นๆ

  5. ประกาศจ้างออกแบบ,ควบคุมงาน