Home  • 30.06.59 ดาวน์โหลดขั้นตอนและการกำหนดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯประจำปี 2559 ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบความรู้ฯระดับภาคีสถาปนิกประจำปี 2559 ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดภายในวันศุกร์ที่19สิงหาคม 2559


  • ดูรายละเอียด
  • 29.06.59 ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ 3 สาขา ( สำหรับผู้เหลือ 1 รายวิชา ) กลางปี 2559และขั้นตอนการสมัครสอบรับใบอนุญาตฯประจำปี 2559


  • ดูรายละเอียด
  • 27.06.59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษาโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


  • ดูรายละเอียด
  • 27.06.59 แจ้งรายชื่อสถาปนิกคุมงานเขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม เขตสวนหลวง2559


  • ดูรายละเอียด
  • 17.06.59 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง จ้างพัฒนาระบบการสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม


  • ดูรายละเอียด