Home  • 25.12.58 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม4สาขา พ.ศ.2558


  • ดูรายละเอียด
  • 15.03.59 ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก เรื่องวันหยุดเพิ่มเติมตามประกาศคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ 2 วัน


  • ดูรายละเอียด
  • 14.07.59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่องจ้างออกเเบบโครงการชุมชนบ้านประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือกเเบบจำกัดข้อกำหนด ครั้งที่ 2


  • ดูรายละเอียด
  • 14.07.59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง เรื่อง การจ้างออกเเบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยวิธีคัดเลือกเเบบจำกัดข้อกำหนด


  • ดูรายละเอียด
  • 14.07.59 ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกเเบบจำกัดข้อกำหนด


  • ดูรายละเอียด