Home  • 25.08.59 ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อยื่นประกอบการแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559


  • ดูรายละเอียด
  • 25.08.59 ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเชิญผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ได้รับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อยื่นประกอบการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ มาให้ข้อมูล พ.ศ. ....


  • ดูรายละเอียด
  • 25.08.59 ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อยื่นประกอบการแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ


  • ดูรายละเอียด
  • 24.08.59 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ "สถา-พาที" เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ด้านสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


  • ดูรายละเอียด
  • 17.08.59 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน BMAM EXPO Asia 2016 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี


  • ดูรายละเอียด