Home  • 17.07.57 ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557


  • ดูรายละเอียด
  • 28.08.57 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นได้ตัดสินผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลศิลปาธร


  • ดูรายละเอียด