Home







  • 23.07.57 ประกาศสภาถาปนิก เรื่องวันหยุด ( เพิ่มเติม ) ด้วยคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ ( คสช.) มีมติให้วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันที่ 9-12 ส.ค.57 สภาสถาปนิกจึงขอประกาศหยุดในวันดังกล่าวและจะเปิดทำการในวันที่ 13 ส.ค.2557


  • ดูรายละเอียด
  • 17.07.57 ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557


  • ดูรายละเอียด