Home  • 28.08.58 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่5) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว


  • ดูรายละเอียด
  • 21.08.58 สภาสถาปนิกยื่นข้อเสนอเเนะต่อรัฐบาลในโครงการพัฒน่ริมฝั่งเเม่น้ำเจ้าพระยา


  • ดูรายละเอียด
  • 28.08.58 การประปานครหลวงมีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบรายละเอียดโครงการ ( Detail Design ) และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision )


  • ดูรายละเอียด
  • 11.08.58 สภาสถาปนิกทำหนังสือทักท้วงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกเเบบและจัดทำแผนเเม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งเเม่น้ำเจ้าพระยาตามเอกสารประกาศเชิญชวนของกรุงเทพมหานคร


  • ดูรายละเอียด
  • 13.08.58 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Lighting Fair 2015" งานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในไทยและอาเซียน


  • ดูรายละเอียด