Home  • 17.07.57 ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557


  • ดูรายละเอียด
  • 22.07.57 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฝึกปฏิบัติ ( B 28) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกเเบบจำกัดข้อกำหนด


  • ดูรายละเอียด