Home
 • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
  หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
  ต่อ 100
  • เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
   แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


 1. สำนักงานสภาสถาปนิก

   • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
    หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
   • ต่อ 100
   • นายสุรัตน์ พุ่มผล
    รองหัวหน้าสำนักงาน
   • ต่อ 155
   • นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    รองหัวหน้าสำนักงาน
   • ต่อ 160
 2. ฝ่ายอำนวยการ

   • นางสาว สุภลัคน์ ณ นคร
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 133
   • ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์ วาสนา
    รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 120
   • นางสาวกษิรา จันทะคีรี
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 123
   • นางสาวณัฏฐนันท์ พันธุ์กิริยา
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 124
   • นางสาววัสมน อุรารักษ์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 121
   • นายสมชาย วิเชียรสรรค์
    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
   • ต่อ 132
 3. ฝ่ายการเงิน

   • นางพัชมน นนทสุตร
    ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
   • ต่อ 135
   • นางสาววิภา เตียงกูล
    หัวหน้าฝ่ายการเงิน
   • ต่อ 134
   • นางสาวฤทัย รัตนศิลป์
    เจ้าหน้าที่การเงิน
   • ต่อ 111
   • นางสาวช่อทิพย์ หนูเส้ง
    เจ้าหน้าที่บัญชี
   • ต่อ 130
 4. ฝ่ายวิชาชีพ วิชาการ

   • นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชา ชีพ วิชาการ
   • ต่อ 160
   • นางสาวลัดดาวัลย์ กาใจตรง
    รองหัวหน้าฝ่ายวิชาชีพ วิชาการ
   • ต่อ 152
   • นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์
    เจ้าหน้าที่อาวุโสงานจัดสอบ
   • ต่อ 153
   • นางสาวชลสรัย ยุวะบุตร
    เจ้าหน้าที่ทะเบียน
   • ต่อ 111
   • นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี
    เจ้าหน้าที่ทะเบียน
   • ต่อ 112
   • นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
   • ต่อ 164
   • นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม
    เจ้าหน้าที่เลื่อนระดับ
   • ต่อ 151
   • นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
    เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
   • ต่อ 172
   • นายจิตประภัส สืบตระกูล
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ
   • ต่อ 154
 5. ฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม

   • นายสุรัตน์ พุ่มผล
    รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
   • ต่อ 155
   • นางสาวธัญญ์นภัส วิวัฒน์นนท์เดชา
    รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
   • ต่อ 161
   • นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
    เจ้าหน้าที่อาวุโส 2
   • ต่อ 162
 6. ฝ่ายกฎหมาย

   • นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
    หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ( นิติกร )
   • ต่อ 140
   • นางสาวรุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์
    เจ้าหน้าที่นิติกร
   • ต่อ 141
   • นางสาวฝาตีเหม๊าะ มุเส็มสะเดา
    เจ้าหน้าที่นิติกร
   • ต่อ 143
   • นางสาวนิภาพร ชัยเสือ
    เจ้าหน้าที่นิติกร
   • ต่อ 142
 7. ฝ่ายสื่อสารองค์กร

   • นายจุติบดี จันทรางศุ
    หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
   • ต่อ 173
   • นางสาวลูกปัด ปั้นมา
    เจ้าหน้าที่ทัศนศิลป์
   • ต่อ 175
 8. แบบฟอร์มติดต่อ

  •