สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP
สำนักงานสภาสถาปนิก
นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
ต่อ 100
โทร: 02.318.2112
แฟกซ์: 02.318.2131-2
อีเมล์: office@act.or.th
ดูแผนที่
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดาวน์โหลดแผนที่

 1. สำนักงานสภาสถาปนิก
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
    หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
   • ต่อ 100
   • นายสุรัตน์ พุ่มผล
    รองหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย1
   • ต่อ 155
   • นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    หัวหน้าฝ่าย2
   • ต่อ 160
 2. งานอำนวยการ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 120
   • นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
    รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 125
   • นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 124
   • นายไมตรี สูงสุด
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 123
   • นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 121
   • นางสาวสุทธิดา สุนั่น
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 122
 3. งานทะเบียน ออกใบอนุญาต และเลื่อนประเภท
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวชลสรัย ยุวะบุตร
    เจ้าหน้าที่อาวุโส
   • ต่อ 111
   • นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย1
   • ต่อ 112
 4. งานรับรองคุณวุฒิ ปริญญา
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์
    เจ้าหน้าที่อาวุโส
   • ต่อ 164
   • นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย2
   • ต่อ 163
 5. งานต่างประเทศ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 153
 6. งานการเงิน
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางพัชมน นนทสุตร
    ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
   • ต่อ 135
   • นางสาววิภา เตียงกูล
    เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
   • ต่อ 134
   • นางสาวฤทัย รัตนศิลป์
    เจ้าหน้าที่งานบัญชี
   • ต่อ 132
   • นางสาวปภัสรา รัตนะ
    เจ้าหน้าที่งานบัญชี
   • ต่อ 131
 7. งานวิชาชีพ วิชาการ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวลัดดาวัลย์ กาใจตรง
    รองหัวหน้าฝ่าย1
   • ต่อ 152
   • นายจิตประภัส สืบตระกูล
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย1
   • ต่อ 154
 8. งานกฎหมาย
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์
    นิติกร
   • ต่อ 142
   • ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา โต๊ะเหล็ม
    นิติกร
   • ต่อ 0
   • นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
    นิติกรเชี่ยวชาญ
   • ต่อ 140
   • นางสาววรากร รัตนภักดี
    นิติกร
   • ต่อ 141
   • นางสาวฝาตีเหม๊าะ มุเส็มสะเดา
    เจ้าหน้าที่นิติกร
   • ต่อ 143
   • นางสาวนิภาพร ชัยเสือ
    เจ้าหน้าที่นิติกร
   • ต่อ 142
 9. งานประชาสัมพันธ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นายจุติบดี จันทรางศุ
    เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 173
   • นางสาวลูกปัด ปั้นมา
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 171
 10. งานธุรการ บุคคล
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาว สุภลัคน์ ณ นคร
    หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 175
   • นางสาวศรัญย่า ยาหวัง
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน
   • ต่อ 172
 11. งานสารสนเทศ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นายสมชาย วิเชียรสรรค์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 174
 12. งานจัดสอบ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์
    รองหัวหน้าฝ่าย 2
   • ต่อ 162
 13. งานเลื่อนระดับ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม
    เจ้าหน้าฝ่าย 1
   • ต่อ 151
 14. แบบฟอร์มติดต่อ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  • หากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใด สามารถติดต่อมาได้ที่