(ผู้ที่สอบเมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 สามารถลงทะเบียนสอบตามประกาศนี้)
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิป์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ สำนักงานสภาสถาปนิก
ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562  และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

VIEW MORE