สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

ผู้จัดกิจกรรม พวต.

ขณะนี้มีหน่วยงานเเจ้งความจำนงค์ขอเป็นผุ้จัดกิจกรรม พวต.จำนวน 30 หน่วยงาน

 1. สภาสถาปนิก

 2. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 3. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

 4. สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

 5. สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

 6. สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 13. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 14. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

 16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 18. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 19. สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 20. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 21. บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด

 22. บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 23. บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด

 24. บริษัทโปรดิจิ วัน จำกัด

 25. บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

 26. บริษัท คอมกราฟ จำกัด

 27. บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด

 28. บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

 29. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 30. บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 31. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 32. หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ

 33. บริษัท เทรนนิ่ง แอรด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 34. บริษัท ประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 35. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 36. บริษัท เอสซีจี เอ๊กซ์พีเรียนซ์ จำกัด