สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

วัตถุประสงค์สภาสถาปนิก

  1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  2. ส่งเสริมความสามัคคีีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
  3. ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก
  4. ควบคุมความประพฤติ และดำเนินงานของประกอบวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางงานวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน แบะองค์การอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
  6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี
  7. เป็นตัวแทนของประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
  8. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2112 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th