สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

การสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก

 
ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง /อื่นๆ ......... 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน  1 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 ใบ
    (1 ใบติดในช่องรูปถ่าย 1 ใบติดในบัตรติดรูป ณ สภาสถาปนิก)
1 ชุด
6. สำเนาบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและใบอนุญาตฯ ของผู้รับรอง
    สมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกซึ่งได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 1 คน
    หรือสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกซึ่งได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2 คน
1 ชุด
7. หนังสืออนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักร (ในกรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย) 1 ชุด
8. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) .....แผ่น
9. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีสมัครเป็นสมาชิกสามัญ สาย ข. หรือ สาย ค. หรือ สาย ง. หรือ สาย จ.)... .....แผ่น
 
ผู้สมัครสมาชิกสภาสถาปนิก (ครั้งแรก)
1. ต้องมาสมัครด้วยตนเอง
2. ในกรณีจบจากต่างประเทศ ให้ส่งรายละเอียดวิชา Catalogue, Course Description หนังสือรับรองการจบ
   (ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษาแล้ว)
 
ขั้นตอนการยื่นสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก
ยื่นใบสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก แบบ สภส.1 โดยจัดเรียงเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 6 (หน้าที่ 2)
ในแบบ สภส.1  ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เป็นสำเนาทุกหน้า
** ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา **
ผู้สมัครบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากการบันทึก และลงชื่อผู้สมัคร
ชำระค่าจดทะเบียนสมาชิก 500.- บาท และค่าบำรุงราย 2 ปี 500 (รวม 1,000.-บาท) หรือค่าบำรุงราย 5 ปี 1,000.-บาท (รวม 1,500.- บาท) และรับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
สภาสถาปนิกจะออกบัตรสมาชิกฯ ให้หลังจากวันสมัคร ประมาณ 45 วัน กรณีไม่ได้รับบัตรสมาชิกให้ผู้สมัครเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อลงทะเบียนสอบความรู้และใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบความรู้
Download ใบสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก สภส.1
 
คำแนะนำประกอบแบบ สภส.1
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ
สาย ก. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักสูตร 5 ปีขึ้นไป
หรือปริญญาวิชาชีพที่สูงกว่า ที่สภาสถาปนิกรับรอง หรือ
สาย ข. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักสูตร 4 ปี
ที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
สาย ค. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร 4 ปีขึ้นไป
ที่สภาสถาปนิกรับรอง (ดูคำแนะนำเพิ่มเติมด้านล่าง)
และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
สาย ง. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับอนุปริญญา ในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
สาย จ. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ (ผู้มีสัญชาติไทย)
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาใน สาย ข. ซึ่งยังปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่ถึง 1 ปี หรือ
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาใน สาย ค. ซึ่งยังปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่ถึง 2 ปี หรือ
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาใน สาย ง. ซึ่งยังปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่ถึง 3 ปี หรือ
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาใน สาย จ. ซึ่งยังปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่ถึง 4 ปี
 
คำแนะนำเพิ่มเติม
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (สาย ค.) เมื่อสมัครสมาชิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  1. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4. คอ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน หลักสูตร 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2131 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th