สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP
คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ.2565-2568


นายประภากร วทานยกุล
นายกสภาสถาปนิก


นายชาญณรงค์ แก่นทอง
อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่ 1


รองศาสตราจารย์ ดร.
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่ 2


นายประกิต พนานุรัตน์
เลขาธิการสภาสถาปนิก


นางเมธินี สุวรรณะบุณย์
เหรัญญิกสภาสถาปนิก


นางดวงขวัญ จารุดุล
นายทะเบียน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

ประชาสัมพันธ์

กรรมการสภาสถาปนิก


นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล


ศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต จุลาสัย


นายสมชาย วัฒนะวีระชัย


รองศาสตราจารย์ ดร.
รุจิโรจน์ อนามบุตร


นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง


นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา


นายวิวัฒน์ จิตนวล


นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กาญจน์ นทีวุฒิกุล


รองศาสตราจารย์
วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์


รองศาสตราจารย์ ดร.
สมพล ดำรงเสถียร


นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ