1. กฎกระทรวง

  2. ข้อบังคับสภาสถาปนิก

  3. ระเบียบ

  4. ประกาศสภาสถาปนิก