โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

20 ต.ค. 2566
      คณะทำงานโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาสถาปนิก ได้จัดโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แก่นักศึกษา สถาปนิก ผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ

วิทยากรร่วมบรรยาย

  • คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง “บทบาทของสภาสถาปนิก” และ “การปฎิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
  • คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายเรื่อง “อนาคตขออนุญาตก่อสร้างไทย ในประเด็นความเป็นมา พัฒนาการรูปแบบการขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวิธีการขออนุญาตก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมทั้งร่วมรับฟังเสวนามุมมอง ประสบการณ์ และปัญหาที่พบในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตลอดจนแนวโน้มและการปรับเปลี่ยนการขออนุญาตก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดย คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ สถาปนิก และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พบกับงานสัมมนาในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสามพันโบก โรงแรมเซ็นทารา อุบล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สมาชิกสภาสถาปนิกจะได้รับหน่วย พวต.)  คลิกลงทะเบียน<< ดูทั้งหมด >>