คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

06 ต.ค. 2566
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) (Master of Public and Private Management; M.P.P.M.) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2566 โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักบริหารระดับกลางและระดับสูงได้มีโอกาสพัฒนา และบูรณาการความรู้ทางการบริหารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาทักษะ เทคนิค ค่านิยม วิสัยทัศน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักบริหารในภาครัฐและธุรกิจเอกชน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  คลิก<< ดูทั้งหมด >>