คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 11

06 ต.ค. 2566
      คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 11 (Advanced Master of Management Program, AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม

การจัดการศึกษาอบรมกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม-12 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันพุธเวลา 13.30-18.00 น. รวม 126 ชั่วโมง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 (ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 98,000 บาท)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก

รายละเอียดหลักสูตร
ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม<< ดูทั้งหมด >>