กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี 2568

07 ก.ย. 2566
ด้วยอาเชียนอยู่ระหว่างการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี 2568 (ASEAN Community's Post-2025 Vision) เพื่อนำมาใช้ต่อจากวิสัยทัศน์ฯ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระในปี 2568 โดยจะมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ ให้เป็นไปอย่างรอบด้านและสะท้อนความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน ในระยะ 20 ปีข้างหน้า บนเว็บไซต์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด