สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP
สำนักงานสภาสถาปนิก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4
นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
ต่อ 100
โทร: 02.318.2112
แฟกซ์: 02.318.2131-2
อีเมล์: office@act.or.th
ดูแผนที่
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ดาวน์โหลดแผนที่

 1. สำนักงานสภาสถาปนิก
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวนิธินันท์ บัวขาว
    หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
   • ต่อ 100
   • นายสุรัตน์ พุ่มผล
    รองหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย1
   • ต่อ 155
   • นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
    หัวหน้าฝ่าย2
   • ต่อ 160
 2. งานอำนวยการ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 120
   • นางสาววิภา เตียงกูล
    หัวหน้างานบัญชี
   • ต่อ 134
   • นายไมตรี สูงสุด
    รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 123
   • นางสาวสุทธิดา สุนั่น
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 122
   • นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 124
   • นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 121
 3. งานทะเบียน ออกใบอนุญาต และเลื่อนประเภท
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางชลสรัย ชะวรรณ์
    รองหัวหน้าฝ่าย 1
   • ต่อ 111
   • นายธนพนธ์ รักษ์ดำรงศรี
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย1
   • ต่อ 112
 4. งานรับรองคุณวุฒิ ปริญญา
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์
    เจ้าหน้าที่อาวุโส
   • ต่อ 164
   • นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย2
   • ต่อ 163
 5. งานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง จัดสอบและจัดอบรม
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม
    เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ( พวต.)
   • ต่อ 161
 6. งานต่างประเทศ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 153
 7. งานการเงิน
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาววิภา เตียงกูล
    เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
   • ต่อ 134
   • นางสาวปภัสรา รัตนะ
    เจ้าหน้าที่งานบัญชี
   • ต่อ 131
   • นางสาวฤทัย รัตนศิลป์
    เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
   • ต่อ 132
 8. งานวิชาชีพ วิชาการ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวศรัญย่า ยาหวัง
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 152
   • นางสาววัสมน อุรารักษ์
    เจ้าหน้าที่ฝ่าย 1
   • ต่อ 154
 9. งานกฎหมาย
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา โต๊ะเหล็ม
    นิติกร
   • ต่อ 143
   • นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
    หัวหน้างานกฎหมาย
   • ต่อ 140
   • นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์
    นิติกร
   • ต่อ 142
   • นางสาววรากร รัตนภักดี
    นิติกร
   • ต่อ 141
   • นายชาญชัย อมรสรวง
    หัวหน้างานจรรยาบรรณ
   • ต่อ 144
 10. งานสารสนเทศ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นายสมชาย วิเชียรสรรค์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 174
 11. ฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวกัลยาณี เเสวงศรี
    รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
   • ต่อ 160
   • นายจุติบดี จันทรางศุ
    รองหัวหน้าฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก
   • ต่อ 170
 12. ฝ่ายสนับสนุน
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
    หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 175
 13. งานประชาสัมพันธ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวลูกปัด ปั้นมา
    เจ้าหน้าที่งานกราฟฟิกฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 171
 14. งานธุรการ บุคคล
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
   • ต่อ 172
   • วาที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์ วาสนา
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • ต่อ 120
 15. งานจัดสอบ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์
    รองหัวหน้าฝ่าย 2
   • ต่อ 162
 16. งานเลื่อนระดับ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม
    เจ้าหน้าฝ่าย 1
   • ต่อ 151
 17. แบบฟอร์มติดต่อ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  • หากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใด สามารถติดต่อมาได้ที่