สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2565-2568

 1. นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก
 2. นายชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง
 3. รศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกฯ คนที่สอง
 4. นายประกิต พนานุรัตน์ เลขาธิการสภาสถาปนิก
 5. นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส กรรมการ
 6. นายประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล กรรมการ
 7. นางดวงขวัญ จารุดุล กรรมการ
 8. นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ กรรมการ
 9. ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย กรรมการ
 10. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย กรรมการ
 11. รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร กรรมการ
 12. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง กรรมการ
 13. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา กรรมการ
 14. นายวิวัฒน์ จิตนวล กรรมการ
 15. นายเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย กรรมการ
 16. ผศ.ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล กรรมการ
 17. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการ
 18. รศ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ กรรมการ
 19. รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร กรรมการ
 20. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ กรรมการ