Home

  • 18.10.61 ประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิก เรื่องขยายกำหนดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญสถาปนิก โดยวิธีสอบข้อเขียน


  • ดูรายละเอียด
  • 12.10.61 ประกาศรายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม (รอบ2)


  • ดูรายละเอียด
  • 10.10.61 ประกาศรายชื่ออบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


  • ดูรายละเอียด
  • 27.09.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯประจำปี 2561


  • ดูรายละเอียด
  • 03.10.61 คำชี้แจงสำหรับข้อสอบรหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก