Home

  • 18.03.62 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562


  • ดูรายละเอียด
  • 26.10.61 ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาสถาปนิกทั้งหมด


  • ดูรายละเอียด
  • 30.05.62 กระทรวงต่างประเทศมีความประสงค์ให้ผู้ถือใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลของสภาสถาปนิกที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมเเซม และดูเเลรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างที่รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ ของกระทรวงต่างประเทศ CLICK รายละเอียด


  • ดูรายละเอียด
  • 17.01.62 ประกาศกำหนดวัน เวลาสอบ 4 สาขา ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2562


  • ดูรายละเอียด
  • 28.05.62 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบดิจิตอลสภาสถาปนิก


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก