สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

วัตถุประสงค์สภาสถาปนิก

  1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  2. ส่งเสริมความสามัคคีีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
  3. ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก
  4. ควบคุมความประพฤติ และดำเนินงานของประกอบวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบันแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางงานวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน แบะองค์การอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
  6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี
  7. เป็นตัวแทนของประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
  8. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-318-2112 โทรสาร 02-318-2131-2 E-mail : office@act.or.th