Home
  • 14.01.62
  • ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2562ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30น.