Home
  • 27.09.61
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯประจำปี 2561CLICK ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2561
จะต้องลงทะเบียนตามวันที่กำหนด ดังนี้
-วันที่ 4-12 ตุลาคม 2561 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในเเละมัณฑนศิลป์
-วันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2561 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก