Home
  • 21.09.60
  • ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2560ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2560

Download ประกาศผลสอบ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรมฯ วันที่ 22 - 30กันยายน 2560 เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก (เพิ่มเติม) เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน

จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2560 สาขาสถาปัตยกรรมหลักที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ จำนวน 1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท ในระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน 2560 จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน 1,000.00 บาท) เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย 5 ปี)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการปรับอายุบัตรสมาชิกให้ตรงกับใบอนุญาตฯ

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2.สำเนาบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

3.สำเนาบัตรประชาชน

Download ดูกำหนดการสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรม

Download แบบฟอร์ม สภส.3

Download แบบฟอร์ม สภส.4

หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม

- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม

เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบสัมภาษณ์และอบรม

ผู้ชาย

1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง

1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน

2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด

ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม : เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์

ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ