Home


  • น 001-53
  • บริษัท ฟอ-รัม อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 184/218-220 อาคารฟอรัม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

   เบอร์โทรศัพท์ 02-645-2540
   เบอร์โทรสาร 02-645-2548

   1. นายสุชาติ ชุติปภากร (ว-สถ 503)
   2. นายอภิรักษ์ เอี่ยมธรรม (ว-สถ 383)
   3. ศรีพร ศิริสัมพันธ์ ส-สถ 1984
   ตั้งแต่วันที่
   04 กุมภาพันธ์ 2556

   ถึงวันที่
   03 กุมภาพันธ์ 2559

  • น 049-52
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาปนิกสเกล

   ที่อยู่บริษัท 187/19 ประชาธิปัตย์  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 074-236-193
   เบอร์โทรสาร 074-233-748

   1. ทวีศักดิ์ ยงวณิชชา ว-สถ 440
   ตั้งแต่วันที่
   17 ธันวาคม 2558

   ถึงวันที่
   16 ธันวาคม 2561

  • น 048-52
  • บริษัท ควอร์เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 301/17 ซ.พานิชอนันต์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-713-0558-9
   เบอร์โทรสาร 02-713-0506

  • ตั้งแต่วันที่
   22 ธันวาคม 2555

   ถึงวันที่
   21 ธันวาคม 2558

  • น 047-52
  • บริษัท ภวรินท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 27 ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-238-4003-4
   เบอร์โทรสาร 02-236-6235

   1. นายชัชวาล ทรัพย์เมือง (ว-สน 68)
   2. นายธารา สาครพันธ์ (ว-สน 165)
   ตั้งแต่วันที่
   27 พฤศจิกายน 2552

   ถึงวันที่
   26 พฤศจิกายน 2555

  • น 046-52
  • บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 4/7 อาคารเสนาบดี 1 ชั้นที่ 1 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 02-279-9285-6
   เบอร์โทรสาร 02-279-9287

   1. สมชาย จงแสง ว-สน 114
   ตั้งแต่วันที่
   16 พฤศจิกายน 2552

   ถึงวันที่
   15 พฤศจิกายน 2555


โชว์รายละเอียด: 5