ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565

26 เม.ย. 2565วันที่ 24 เมษายน 2565 สภาสถาปนิก จัดประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565 โดยจัดประชุม 2 รูปแบบ ที่สภาสถาปนิกและแบบออนไลน์

วันที่ 24 เมษายน 2565 สภาสถาปนิก จัดประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565 โดยจัดประชุม 2 รูปแบบ
ที่สภาสถาปนิกและแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากกว่า 100  ท่าน ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาสถาปนิก จึงสามารถเปิดประชุมได้และดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
สภาสถาปนิก จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
.
มติที่ประชุมใหญ่ (Download)
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/eaaecbf6ec8f91845564c8187b7c24a5.pdf

 

 

 

 << ดูทั้งหมด >>