ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022

10 พ.ค. 2565
ท่านสามารถคลิกลิงก์ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจัดงาน

https://gatth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lili_gatth_onmicrosoft_com/EjieQ4hkkuBAmitGvzukMqEB2uCNy42TUgczNKjaqkjZPA?e=6syGUV

จากความสำเร็จของการจัดงาน SETA 6 ปีติดต่อกันนั้น ทำให้ SETA (Sustainable Energy & Technology
Asia) กลายเป็นSETA เวทีที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ที่จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงาน
ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และปตท สผ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการจากประเทศต่าง ๆ 57 ประเทศ ทำให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้สนใจเรื่องพลังงาน และเทคโนโลยีในวงกว้าง
โดยการจัดงานครั้งใหม่นี้ SETA2022 ได้ร่วมมือจัดงานร่วมกับ กับ Solar +Storage Asia 2022 งานด้าน
เทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุของเอเชีย และงาน Enlit Asia 2022 ซึ่งเป็นงานด้านผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้าของโลก ภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon
Neutrality” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาลตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวที
การประชุม COP26 ผู้นำโลกร่วมเจรจาเพื่อเร่งดำเนินงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น และแก้วิกฤติโลกร้อน
โดยการยุติการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างจริงจัง เร่งการเปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยุติการทำลายป่าไม้และ
ด้วยกระแสความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกที่จะร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืน
อย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุน การสร้างความแข็งแกร่ง และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงาน โดยปีนี้จะเน้นเรื่องการ
เปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยีสะอาด การจัดงานดังกล่าว จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์
ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา Hall 100-104<< ดูทั้งหมด >>