Home
  • 27.10.59
  • ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ สอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ. 2552 ระดับภาคีสถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรมประจำปี 2559ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าสอบ สอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว
ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ.2552
ระดับภาคีสถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรมประจำปี 2559สถานที่สอบณสำนักงานสภาสถาปนิกรายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบ


1.รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิก


2.ตรวจสอบวันเวลาสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบทุกวิชา


เนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน

Downloadรหัสวิชา31ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Downloadรหัสวิชา32ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา33การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา34ทักษะด้านการสื่อสาร


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานการเข้าห้องสอบ


บัตรประจำตัวสอบที่ได้รับในวันสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่


ทางราชการออกให้


2.อุปกรณ์ในการสอบ


2.1ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเองเช่นปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน


หรือสีดำ(สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ2Bหรือเข้มกว่า(สำหรับข้อสอบปรนัย)ยางลบไม้สเกลเป็นต้น


2.2 สำหรับผู้เข้าสอบวิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาความรู้และทักษะในการวางผังและ


ออกแบบให้เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมจากข้อ2.1คือดินสอสีและปากกาสีอื่นๆ


3. เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

ผู้ชาย

1 เสื้อ
เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำสีกรมท่า สีกากี
สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้มเช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อยถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง

1.เสื้อ
:เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่นสีขาว สีอ่อน


2.กระโปรงหรือกางเกง
กระโปรงความยาวเสมอเข่ากางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม
เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อ
กระโปรงหรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม
:เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบหมายเหตุการแต่งกายให้เหมาะสม
เพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์