Home
  • 30.08.59
  • ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก ( กลางปี ) สาขาสถาปัตยกรรมหลักประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2559สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่11และวันอาทิตย์ที่
18 กันยายน 2559เวลา
09.00-12.00 น.


อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯวันอาทิตย์ที่ 11และวันอาทิตย์ที่
18 กันยายน 2559
เวลา 13.30-16.30 น.ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนที่ 1ตรวจสอบรายชื่อ
/ ลำดับ /วัน /เวลาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนที่ 2
แสดงใบเสร็จรับเงิน
และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณ
จุดลงทะเบียน ชั้น 1
สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนที่
3รอรับการสอบสัมภาษณ์ที่หน้าห้องสัมภาษณ์ ชั้น 3สำนักงานสภาสถาปนิก


(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)


1.ผู้สอบแก้ตัว(สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกในปี
2553)ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก พ.ศ. 2552
Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


สำหรับผู้สอบแก้ตัว(สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกในปี
2553) ให้เตรียมผลงานการปฏิบัติวิชาชีพของตนเอง


ขนาด A3
จำนวน 1
แผ่น หรือวิทยานิพนธ์
เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์


2.ผู้สอบแก้ตัว (สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกในปี 2554,2555,2556,2557,2558)และผู้สอบครั้งแรกปี
2559


ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก พ.ศ. 2552


Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม


-บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


-ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม


การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม


เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ประจำปี 2559
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย
ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคมดังต่อไปนี้


ผู้ชาย


1.เสื้อ
:เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง
:กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า
:รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม
: ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ
: เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.กระโปรงหรือกางเกง :กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเท


3.รองเท้า
: รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น
สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อกระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม :เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ