Home
  • 28.10.58
  • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 2558ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าสอบ สอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว
ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ.
2552
ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ประจำปี 255
8สถานที่สอบ ณสำนักงานสภาสถาปนิก


รายละเอียดการตรวจสอบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ
และเลขที่นั่งสอบ


1.รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิก


2.ตรวจสอบวัน
เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ
และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน


Download รหัสวิชา21ความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบ


Download รหัสวิชา22ความรู้ด้านเทคโนโลยี


Download รหัสวิชา23ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Download รหัสวิชา24ทักษะด้านการสื่อสาร


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานการเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวสอบที่ได้รับในวันสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่


ทางราชการออกให้


2.อุปกรณ์ในการสอบ


2.1 ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง เช่นปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน


หรือสีดำ
(สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น


2.2ผู้เข้าสอบวิชาความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบ ให้เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมจากข้อ 2.1 คือ ดินสอสี


3.เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์


ผู้ชาย


1.เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :
กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ
สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ
สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ
หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม
:เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ