Home
  • 24.08.61
  • สภาสถาปนิกขอชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อ Manager online หัวข้อ การประมูลสร้างอาคารเฟส 2 สุวรรณภูมิ กลุ่ม "ดวงฤทธิ์"คว้างาน อ่านข่าว CLICKสภาสถาปนิกขอชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อ Manager online หัวข้อ
การประมูลสร้างอาคารเฟส 2 สุวรรณภูมิ กลุ่ม "ดวงฤทธิ์"คว้างาน
ซึ่งในข่าวปรากฏประเด็นว่าสภาสถาปนิก/สมาคมสถาปนิก เป็นกรรมการเพิ่มเติมนั้น
สภาสถาปนิกขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้