Home
  • 17.07.61
  • กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างฌโดยไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซือจัดจ้างในการเเต่งตั้่งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560