Home




  • 11.01.61
  • ประกาศผลสอบ ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลักและระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560



ประกาศผลสอบ ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลักและระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี
2560


Download ประกาศผลสอบระดับสามัญ สาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2560

Download ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

**หมายเหตุ แบบฟอร์มสมัครสัมภาษณ์และอบรม ใช้เฉพาะ สภส.4 เท่านั้น


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขาจะต้องลงทะเบียนสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรมฯ วันที่
12 - 20 มกราคม2561 เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก
(เพิ่มเติม) เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรมทั้งนี้
เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน


จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯประจำปี 2560 ระดับสามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักและระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯจำนวน 1,500.00 บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท ในระหว่างวันที่
12 - 20 มกราคม 2561จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน 1,000.00 บาท)
เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย
ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุโดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)

Download ดูกำหนดการสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรม

Download แบบฟอร์ม สภส.4

หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม


เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบสัมภาษณ์และอบรม


ผู้ชาย

1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง :
กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.
กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น
สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม :
เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ