Home
  • 03.10.60
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปี2560 งดรับสมัครสอบระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 6,7 และ 13 ตุลาคม 2560ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสาขาภูมิสถาปัตยกรรมประจำปี 2560
ขอให้ผู้มีรายชื่อมาลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบความรู้ตั้งเเต่วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสภาสถาปนิกหมายเหตุ งดรับสมัครสอบระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 6,7 และ 13. ตุลาคม 2560