Home




  • 07.09.60
  • ประกาศวันเวลาสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2560



หมายเหตุ สภาสถาปนิก จะเป็นผู้จัดรอบเข้ารับการทดสอบฯ แก่ผู้สมัครสอบเอง

สถานที่สอบ สภาสถาปนิก

DOWNLOAD !! ประกาศวันเวลาสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2560


DOWNLOAD !! แบบฟอร์มสมัครสอบ สภส 2