Home
  • 09.08.60
  • ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมชมนิทรรศการ TUDA2017: Bangkok on Rails สืบสานพระราชปณิธาน "กรุงเทพเมืองสวรรค์" สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบรางTUDA2017: Bangkok on Rails สืบสานพระราชปณิธาน "กรุงเทพเมืองสวรรค์" สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง
นิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 2560 / 22-28 สิงหาคม 2560 / เวลา 1000-2100 น. ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน