ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ03/08/2561 เวลา 11:52:17
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุภลัคน์ ณ นคร   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ14/08/2561 เวลา 15:11:39
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สอบครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ30/08/2561 เวลา 09:53:42
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสุภลัคน์ ณ นคร   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมอาคารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ20/08/2561 เวลา 11:18:11
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกษิรา จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ACT 1
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ24/08/2561 เวลา 11:51:55
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกฎหมาย
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ22/08/2561 เวลา 10:05:58
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกษิรา จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม หารือร่วมกับสภาสถาปนิก สภาวิศวกร
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ30/08/2561 เวลา 09:10:36
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายสมชาย วิเชียรสรรค์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ22/08/2561 เวลา 15:24:35
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธัญญ์นภัส วิวัฒน์นนท์เดชา   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการพวต.1/61
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ22/08/2561 เวลา 17:03:19
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 61 เวลา 16:30   ถึงวันที่   06 ก.ย. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ28/08/2561 เวลา 14:04:35
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดสอบ สาขาภายในฯครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ