ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ28/03/2561 เวลา 16:20:23
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ26/02/2561 เวลา 17:02:18
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกษิรา จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินกิจการสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ23/03/2561 เวลา 09:49:08
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 20:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ27/03/2561 เวลา 10:00:11
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 19:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ26/03/2561 เวลา 10:38:29
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววัสมน อุรารักษ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม หารือเรื่องชุมชนคลองลาดพร้าว
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ29/03/2561 เวลา 09:04:53
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาผลงานฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ15/03/2561 เวลา 14:41:04
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบ สาขาภายในฯ1/2561
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ04/04/2561 เวลา 13:51:17
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 61 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธัญญ์นภัส วิวัฒน์นนท์เดชา   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
ชื่อคณะการประชุม หารือร่วมกับสภาวิศวกร อบรมและทดสอบฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ04/04/2561 เวลา 13:51:41
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 61 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกษิรา จันทะคีรี   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานสรรหาผู้ตรวจสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/02/2561 เวลา 10:43:00
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 61 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นางสาววัสมน อุรารักษ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ