ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 15:25:00
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ส.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
ชื่อคณะการประชุม หารือเตรียมการจัดลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ lift Begins with GHB
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 14:05:34
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิภาพร ชัยเสือ   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวน นางสาวอาทิตยา ประภานาคพิทักษ์
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 13:34:49
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสภาสถาปนิก

รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ24/07/2562 เวลา 09:40:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 62 เวลา 17:30   ถึงวันที่   01 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายจิตประภัส สืบตระกูล   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน ACT TALK ครั้งที่ 9/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ31/07/2562 เวลา 16:01:56
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 09:24:21
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ26/07/2562 เวลา 13:56:26
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลัดดาวัลย์ กาใจตรง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต สภาสถาปนิก ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ04/06/2562 เวลา 15:23:15
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 4 สาขา ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ03/07/2562 เวลา 15:22:32
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม วิทยากรบรรยายการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ03/07/2562 เวลา 08:59:27
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานบริหารข้อสอบวิชา 12 สาขาหลัก ครั้งที่ 9/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 67 รายการ